Alkohol- och narkotikapolitiskt arbete

Välkommen!

Varför arbetar IOGT-NTO med alkohol- och narkotikapolitik?

I grunden handlar det om ett medmänskligt ställningstagande. De yttersta konsekvenserna av alkohol- och narkotikamissbruk blir ett i många stycken omänskligt lidande, både för missbrukaren och människor i dennes omgivning.

Med en ökande konsumtion växer antalet människor som drabbas. Detta får betydande konsekvenser för samhället. Det ger ökade kostnader för sjukvård och rehabilitering, skadegörelse, trafikolyckor och sjukskrivningar som några exempel.

I det perspektivet behövs en aktiv och klarsynt alkoholpolitik. IOGT-NTO förespråkar en restriktiv alkoholpolitik med avsikt att minska de negativa konsekvenserna på alla samhällsnivåer. Med det som utgångspunkt arbetar vi politiskt på kommunal-, regional-, nationell och internationell nivå. Syftet är att öka beslutsfattarnas kunskaper, insikter och medvetande om sambandet mellan produktion, distribution, konsumtion och skador, och att få till stånd politiska beslut som leder till en minskning av problemen. För att få stöd för en restriktiv linje i alkohol- och narkotikapolitiken är det också viktigt att öka allmänhetens kunskaper och förståelse för dessa samband.

Alkoholen är den drog som används mest i Sverige och den drog som ger upphov till flest skador och tragedier. Detta är än mer tydligt i ett internationellt perspektiv. Omfattningen av alkoholskadorna i ett samhälle beror på hur mycket alkohol som dricks. En ökning av den genomsnittliga alkoholkonsumtionen ger en ökning av konsumtionen i alla grupper, vilket leder till att fler blir storkonsumenter och missbrukare. Detta betyder att om insatserna mot alkoholskadorna ska bli effektiva, så kan de inte riktas enbart mot högkonsumenterna. Hela befolkningen och den totala alkoholkonsumtionen måste påverkas.

Samma förhållande gäller för andra droger – ju större konsumtion desto fler skador. Dessutom är alkoholkonsumtionen en grogrund för narkotikabruk. Narkotikaproblemen i samhället kan aldrig försvinna genom att enbart angripa missbruket och vårda bort skadorna. Narkotikahanteringen måste angripas i varje led, såväl produktion, distribution som konsumtion av narkotika.

Det alkohol- och narkotikapolitiska arbetet syftar till att öka beslutsfattarnas kunskaper, insikter och medvetande om dessa samband, och att få till stånd politiska beslut i den inriktningen. För att få stöd för en restriktiv linje i drogpolitiken är det också viktigt att öka allmänhetens kunskaper och förståelse för de drogpolitiska sambanden.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00